کاربر گرامی!

جهت ارجاع مشتری به عاملیت فروش محلی لطفا” از فرم ذیل استفاده نمایید.

  • عاملیت مورد نظر را انتخاب نمایید.
  • شماره همراه عاملیت فروش را وارد کنید
  • بدون ذکر کلمه " آقا" یا "خانم"
  • لطفا" شماره همراه مشتری را وارد نمایید.
  • نوع درخواست مشتری را مشخص نمایید.